സീനിയര് ലൈബ്രേറിയന് ശ്രീ. അജിത്കുമാര്.ടി.എസ്
ലൈബ്രേറിയന് ഗ്രേഡ് ശ്രീമതി ജമീല.പി.പി
ലൈബ്രറി അറ്റന്റര് ശ്രീ. അജി.പി
ശ്രീ. സുനില് കുമാര്.കെ