1) ശ്രീ.എം.കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍, എം.എ, എല്‍.എല്‍.എ :22.10.1970 to 20.04.1973
2) ശ്രീ. കെ ശ്രീകണ്ഠന്‍ , ബി.എസ്.സി എം.എല്‍ :02.04.1973 to 25.05.1973
3) ശ്രീ. എം പുരുഷോത്തമന്‍ എം.എ, എം.എല്‍ :21.07.1973 to 01.03.1974
4) ശ്രീ. കെ ശ്രീകണ്ഠന്‍ , ബി.എസ്.സി എം.എല്‍ :01.03.1974 to 31.03.1979
5) ശ്രീ. ജോസ്. ടി മഞ്ഞൂരാന്‍ , ബി.എ, എം.എല്‍ :07.05.1979 to 02.09.1981
6) ശ്രീ. പി. ശ്രീധരന്‍ നായര്‍, എം.എ, എം.എല്‍ :19.11.1981 to 31.03.1987
7) ശ്രീ. കെ. സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ പിളള , എം.എ, എം.എല്‍ :16.07.1987 to 11.05.1990
8) ശ്രീ. ആര്‍ വിജയകൃഷ്ണന്‍ , ബി.എ, എം.എല്‍ :11.05.1990 to 14.09.1992
9) ശ്രീമതി വി.എല്‍ ഷാര്‍ലെറ്റ്, ബി.എസ്.സി എല്‍.എല്‍.എം :16.09.1992 to 29.06.1993
10)  ശ്രീ. കെ കുഞ്ഞുകുട്ടി , ബി.എസ്.സി, എല്‍.എല്‍.എം :21.06.1993 to 01.09.1993
11) ശ്രീമതി വി.എല്‍ ഷാര്‍ലെറ്റ്, ബി.എസ്.സി എല്‍.എല്‍.എം :02.09.1993 to 07.12.1994
12) ശ്രീ. എ സത്യശീലന്, ബി.എസ്.സി എല്.എല്.എം :08.12.1994 to 15.12.1994
13) ശ്രീ.എം രാമകൃഷ്ണന്, ബി.എസ്.സി എം.എല്എം :16.12.1994 to 31.05.1995
14)  ശ്രീ. എ സത്യശീലന്, ബി.എസ്.സി എല്.എല്.എം :01.06.1995 to 11.06.1995
15) ഡോ. വി കേശവന്കുട്ടി, ബി.എസ്.സി എല്.എല്.എം, പി.എച്ച്.ഡി :12.06.1995 to 30.03.1996
16) ശ്രീ. എ സത്യശീലന്, ബി.എസ്.സി എല്.എല്.എം
(ലക്ചറര് ഇന് ചാര്ജ്ജ്)
:30.03.1996 to 08.07.1996
17)  ശ്രീമതി പി.ജെ ഗ്രേസ്, ബി.എ, എം.എല് :08.07.1996 to 23.04.1997
18) ശ്രീ. ഡി.എം ബാലകൃഷ്ണ പ്രഭു, ബി.എസ്.സി എം.എല് :02.05.1997 to 31.03.1998
19) ശ്രീ. എ സത്യശീലന്, ബി.എസ്.സി എല്.എല്.എം :01.04.1998 to 02.06.2003
20) ശ്രീമതി. എ രാധാ ജി നായര്, ബി.എസ്.സി, എല്.എല്.എം :03.06.2003 to 31.03.2007
21)  ഡോ.എം.സി വല്സന്, ബി.എസ്.സി എല്.എല്.എം പി.എച്ച്.ഡി :04.04.2007 to 31.05.2007
22) ഡോ. കെ പത്മജ, ബിഎ, എല്.എല്.എം, പി.എച്ച്.ഡി
( സെല. ഗ്രേഡ് ലക്ചറര് ഇന് ചാര്ജ്ജ്)
:01.06.2007 to 21.06.2007
23) ഡോ. എസ്.എസ്. ശാലിനി, ബി എസ്.സി, എല്.എല്.എം, പി.എച്ച്.ഡി :22.6.2007-28.5.2008
24) ഡോ. എ പ്രസന്ന, ബി.എസ്.സി, എല്.എല്.എം, പി.എച്ച്.ഡി :04.06.2008 to 31.12.2008
25)  ഡോ. കെ പത്മജ, ബിഎ, എല്.എല്.എം, പി.എച്ച്.ഡി
( സെല. ഗ്രേഡ് ലക്ചറര് ഇന് ചാര്ജ്ജ്)
:01.01.2009 to 30.08.2009
26)  ശ്രീ. പി.എസ് ഗോപി ബി.എസ്.സി എല്.എല്.എം, പി.എച്ച്.ഡി :31.08.2009 to 31.03.2011
27) ശ്രീ. വി.ടി അഹമ്മദ് ഇക്ബാല്, ബി.എസ്.സി എല്.എല്.എം
( അസോ. പ്രൊഫസര് ഇന് ചാര്ജ്ജ്)
:01.04.2011 to 21.08.2011
28) ഡോ. ലൗലി പൗലോസ്, എല്.എല്.എം, പി.എച്ച്.ഡി :22.08.2011 to 11.04.2014
29) ശ്രീ. ബിജു ആര്.കെ, ബി.എസ്.സി എല്.എല്.എം
(അസി. പ്രൊഫസര് ഇന് ചാര്ജ്ജ്)
:12.04.2014 to 22.05.2014
30) ശ്രീ. രഘുനാഥന്.കെ.ആര്, എല്.എല്.എം :23.05.2014 to .1.04.2015
31) ശ്രീ. കുമാരന് ചാലപ്പുറത്ത് വീട്ടില്, എല്.എല്.എം
(അസി. പ്രൊഫസര് ഇന് ചാര്ജ്ജ്)
:02.04.2015 to 10.06.2015
32) ശ്രീ. ജവഹര് കെ.ടി എല്.എല്.എം :11.06.2015 to 30.03.2017
33) ഡോ. ബിന്ദു എം. നമ്പ്യാര്, എല്.എല്.എം , പി.എച്ച്.ഡി :31.03.2017 to 03.09.2019
34) ഡോ. തിലകാനന്ദന്.സി എല്.എല്.എം , പി.എച്ച്.ഡി :04.09.2019 to 30.03.2019
35)  ഡോ. വി ആര് ജയദേവന് എല്എല്എം., പി.എച്ച്.ഡി :16.04.2019 (തുടരുന്നു…….)