സര്‍ക്കാര്‍ നിയമകലാലയം കോഴിക്കോട് – സ്ഥാപനവും ചരിത്രവും

സര്‍ക്കാര്‍ നിയമകലാലയം കോഴിക്കോട് സ്ഥാപനവും ചരിത്രവും സര്‍ക്കാര്‍ നിയമ കലാലയം കോഴിക്കോട്, 1970 ല്‍ സ്ഥാപിതമായി സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയിലെ മൂാമത്തെ നിയമ കലാലയമായ ഇത് കാലിക്കറ്റ് […]