2024-2025 അധ്യയന വർഷത്തിലെ നിയമം ,മാനേജ്മെൻറ് ,ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയങ്ങളിൽ അതിഥി അധ്യാപ നിയമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ,അപേക്ഷ

2024-2025 അധ്യയന വർഷത്തിലെ നിയമം ,മാനേജ്മെൻറ് ,ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയങ്ങളിൽ അതിഥി അധ്യാപ നിയമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ,അപേക്ഷ